REGULAMIN KRYTEJ STRZELNICY

SPORTOWO-BOJOWEJ

 

 • Zadania strzelnicy.
  • Pielęgnacja tradycji strzelectwa sportowego.
  • Nauka strzelania.
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
  • Podnoszenie kultury strzeleckiej, oraz współzawodnictwa sportowego (zawody).
  • Sprawdzanie i testowanie broni.
 • Przepisy ogólne.
  • Ze strzelnicy mogą korzystać:
   • Osoby posiadające własną broń z ważnym zezwoleniem.
   • Członkowie zwyczajni i członkowie sympatycy Stowarzyszenia „Towarzystwo Strzeleckie Olender Shooting Center”
   • Członkowie i „prowadzący strzelanie” innych klubów i sekcji strzeleckich.
   • Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.
   • Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców lub opiekunów, lub za ich pisemną zgodą.
   • Zorganizowane grupy strzelających z własnym „prowadzącym strzelanie” pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r rozdz. 1, p.1.3. (Dz. U. Nr 18 , poz. 234)

 

  • Broń klubowa wypożyczana jest do doskonalenia umiejętności strzeleckich lub nauki strzelania tylko w obrębie strzelnicy na następujących warunkach:
   • Strzelający, lub „prowadzący strzelanie” musi posiadać ważny dowód tożsamości.
   • Broń udostępniana jest po wstępnym przeszkoleniu strzeleckim.
   • Rodzaj wypożyczanej broni uzależniony jest od sprawdzonych umiejętności strzeleckich strzelającego.
   • Właściciel ma prawo odmówić udostępnienia broni bez podania konkretnej przyczyny.

 

 • Przepisy porządkowe.
  • Na strzelnicy zabrania się:
   • Osobom towarzyszącym strzelającemu wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią.
   • Udostępniania broni osobom nieuprawnionym.
   • Pozostawiania broni bez nadzoru.
   • Dotykania i używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika lub właściciela.
   • Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających, oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
  • Sposób obchodzenia się z bronią:
   • Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach, lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.
   • Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowiskach strzeleckich lub treningowych tylko za zgodą lub poleceniem prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
   • Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
   • Strzelanie odbywa się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
   • Indywidualny trening strzelecki może odbywać się bez powyższej komendy za zgodą prowadzącego strzelanie.
   • Wszelkie zacięcia broni i niewypały należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu strzelanie.
   • Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
   • Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
   • Broni nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
   • Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do celów innych, niż do tego przeznaczonych, oraz celowania do ludzi, co skutkuje natychmiastowym usunięciem z hali strzelań.

 

  • Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:
   • Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
   • Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
   • Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
   • Po komendzie „STOP”, lub sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie i rozładowuje broń.
   • W obiekcie strzelnicy obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.
   • Osoby naruszające regulamin strzelnicy usuwa się z obiektu.
  • Obowiązki korzystającego ze strzelnicy:
   • Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.
   • Dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
   • Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
   • Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń sprzętu.
   • W miarę potrzeby stosować ochronniki wzroku i słuchu.
   • W przypadku strzelania do celów metalowych (popper) należy bezwzględnie stosować ochronniki oczu. Dotyczy to także osób bezpośrednio obserwujących to strzelanie.
   • Po ukończeniu strzelania zdać broń i kartę strzelającego celem rozliczenia i zarchiwizowania.
   • Wpisać godzinę opuszczenia strzelnicy w odpowiedniej rubryce Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
   • Bezwzględnie zdać niewykorzystaną amunicję – w przypadku strzelania z broni klubowej.

 

  • Obowiązki prowadzącego strzelanie:
   • Wyznacza korzystającemu ze strzelnicy stanowisko strzeleckie. Osobom towarzyszącym wyznacza miejsce bezpiecznego pobytu.
   • Przeprowadza instruktaż stanowiskowy bezpiecznego posługiwania się bronią, oraz instruktaż strzelecki.
   • Nadzoruje przebieg strzelania.
   • Przeprowadza naukę strzelania i trening strzelecki.
   • Dokonuje przeglądu broni.
   • Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, oraz osób towarzyszących.
  • Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
 • regulamin strzelnicy,
 • decyzję administracyjną dopuszczającą obiekt do użytkowania oraz aktualny atest,
 • oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego,
 • oznaczenie miejsca znajdowania się aparatu telefonicznego,
 • informacje o numerach telefonów alarmowych (Pogotowie, Policja, Straż Pożarna)
 • wykaz sygnałów alarmowych
 • plan strzelnicy z oznaczeniem stanowisk strzeleckich, wyjścia ewakuacyjnego, miejsca znajdowania się apteczki sanitarnej.

 

 • Przepisy końcowe.
  • Bez zgody prowadzącego strzelanie nie wolno wchodzić na teren strzelnicy.
  • Osobom, co do których istnieje wątpliwość, że mogą zagrażać sobie lub innym nie zezwala się na strzelanie.
  • Za wyrządzone szkody materialnie odpowiada strzelający.
  • Za spowodowanie wypadku odpowiedzialność karną ponosi osoba, która go spowodowała.
  • Przypomina się strzelającym, że na Strzelnicy obowiązują wszystkie przepisy USTAWY z dnia 21 maja 1999r. O BRONI I AMUNICJI ( Dz. U. Nr 53, poz 549 ), oraz aktualne rozporządzenia i akty wykonawcze do Niej wydane.

Podpisano:

Najemca krytej strzelnicy sportowo-bojowej

Olender Shooting Center

Maciej Grabowski

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »